Splošni pogoji

Zadnja posodobitev: 5. 1. 2022.

Pred uporabo Storitve natančno preberite te Splošne pogoje.

Razlaga pojmov in opredelitve

Razlaga pojmov

Besede z veliko začetnico imajo pomene, ki so opredeljeni v nadaljevanju. Naslednje opredelitve imajo enak pomen, ne glede na to, ali so v ednini ali v množini.

Opredelitve

Za namene teh Splošnih pogojev:

  • Povezana družba je subjekt, ki nadzira, je pod nadzorom oz. je pod skupnim nadzorom s stranko, pri čemer »nadzor« pomeni lastništvo 50 % ali več delnic, lastniškega deleža ali drugih vrednostnih papirjev s pravico do glasovanja na volitvah direktorjev ali drugih organov upravljanja.
  • Država pomeni Slovenijo.
  • Družba (tukaj se omenja kot »Družba«, »mi« »nas« ali »naše«) pomeni Analysis Adria d.o.o, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
  • Naprava pomeni katero koli napravo, ki omogoča dostop do Storitve, npr. računalnik, mobilni telefon ali tablični računalnik.
  • Storitev pomeni Spletno mesto.
  • Splošni pogoji (omenjajo se tudi kot »Pogoji«) so ti Splošni pogoji, ki predstavljajo celoten dogovor med Vami in Družbo v zvezi z uporabo Storitve. Ti Splošni pogoji so bili pripravljeni na podlagi Predloge za splošne pogoje.
  • Storitev družbenih medijev tretje osebe so vse storitve ali vsebine (vključno s podatki, informacijami, proizvodi ali storitvami), ki jih zagotavljajo tretje osebe in ki so lahko prikazane v Storitvi, vključene v Storitev ali dane na razpolago na Storitvi.
  • Spletno mesto pomeni spletno mesto Analysis Adria, ki je dostopno na naslovu http://www.analysisadria.si
  • Vi se nanaša na posameznika, ki dostopa do Storitve ali jo uporablja, ali družbo ali pravno osebo, v imenu katere ta posameznik dostopa do Storitve ali jo uporablja, kot je primerno.

Potrditev
To so Splošni pogoji, ki urejajo uporabo te Storitve, in dogovor, sklenjen med Vami in Družbo. Ti Splošni pogoji določajo pravice in obveznosti vseh uporabnikov v zvezi z uporabo Storitve.
Vaš dostop do Storitve in njena uporaba sta pogojena z vašim sprejetjem in upoštevanjem Politike zasebnosti Družbe. Politika zasebnosti opisuje naše politike in postopke glede zbiranja, uporabe in razkritja vaših osebnih podatkov pri uporabi Aplikacije ali Spletnega mesta in navaja vaše pravice do zasebnosti ter kako Vas varuje zakon. Pred uporabo naše Storitve natančno preberite našo Politiko zasebnosti.

 

Povezave do drugih spletnih mest
Naša Storitev lahko vsebuje povezave do spletnih mest ali storitev tretjih oseb, ki niso v lasti ali pod nadzorom Družbe.
Družba nima nadzora nad vsebinami, politikami zasebnosti ali praksami nobenega spletnega mesta ali storitve tretjih oseb in zanje ne prevzema nobene odgovornosti. Potrjujete in soglašate tudi, da Družba ni odgovorna, neposredno ali posredno, za nobeno škodo ali izgubo, ki nastane ali naj bi nastala zaradi uporabe oziroma v zvezi z uporabo ali kakršnim koli zanašanjem na tovrstne vsebine, blago ali storitve, ki so na voljo na teh spletnih mestih ali storitvah oziroma prek njih.
Močno priporočamo, da preberete splošne pogoje ter politike zasebnosti vseh spletnih mest ali storitev tretjih oseb, ki jih obiščete.

Prenehanje
Vaš dostop lahko trajno ali začasno prekličemo takoj, brez predhodnega obvestila in brez odgovornosti, zaradi katerega koli razloga, kar med drugim vključuje vaše kršenje teh Splošnih pogojev. Ob prenehanju vaša pravica do uporabe Storitve takoj ugasne.

Omejitev odgovornosti

Ne glede na škodo, ki jo utrpite, sta celotna odgovornost Družbe in vseh njenih dobaviteljev za škodo, ki ni nastala namenoma ali zaradi hude malomarnosti, po kateri koli določbi teh Splošnih pogojev, in vaše izključno pravno sredstvo za vse našteto omejena na znesek, ki ste ga dejansko plačali prek Storitve, oziroma 100 USD, če niste prek Storitve kupili ničesar.
Družba ali njeni dobavitelji v največji mogoči meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakršno koli posebno, naključno, posredno ali posledično škodo (kar med drugim vključuje tudi škodo zaradi izgube dobička, izgube podatkov ali drugih informacij, prekinitve poslovanja, telesne poškodbe, izgube zasebnosti, ki izhaja oziroma je kakor koli povezana z uporabo ali nezmožnostjo uporabe Storitve, programja tretjih oseb in/ali strojne opreme tretjih oseb, ki se uporablja s Storitvijo, ali kako drugače v povezavi s katero koli določbo teh Pogojev), tudi če je bila Družba ali kateri koli njen dobavitelj obveščen o možnosti nastanka tovrstne škode in tudi če pravno sredstvo ne izpolnjuje svojega glavnega namena.
Nekatere države ne dovoljujejo izključitev implicitnih jamstev ali omejevanja odgovornosti za naključno ali posledično škodo, zato nekatere od zgoraj omenjenih omejitev lahko ne veljajo. V teh državah bo odgovornost vsake stranke omejena v največji meri, ki jo dovoljuje zakon.

Izjava o omejitvi odgovornosti po načelu »TAKŠNA, KOT JE« in »KOT JE NA VOLJO«
Storitev se zagotavlja po načelu »TAKŠNA, KOT JE« in »KOT JE NA VOLJO« ter z vsemi pomanjkljivostmi in napakami, brez kakršnih koli jamstev. Družba v največji meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, v svojem imenu in v imenu svojih Povezanih družb ter svojih in njihovih dajalcev licenc in ponudnikov storitev izrecno zavrača vsa jamstva, izrecna ali implicitna, zakonska ali drugačna, v zvezi s Storitvijo, vključno z vsemi implicitnimi jamstvi glede primernosti za prodajo, ustreznosti za določen namen, lastninskega upravičenja in nekršitev, ter z jamstvi, ki lahko nastanejo pri poslovanju, izvajanju, uporabi ali trgovinski praksi. Družba brez omejevanja prej navedenega ne daje nobenih jamstev ali zavez ter nobenih zagotovil, da bo Storitev izpolnila vaše zahteve, dala kakršne koli predvidene rezultate, da bo združljiva oziroma da bo delovala s katero koli drugo programsko opremo, aplikacijami, sistemom ali storitvami, da bo delovala brez prekinitev, izpolnjevala katere koli standarde glede delovanja ali zanesljivosti ali da bo brez napak ali da bo morebitne napake ali pomanjkljivosti mogoče odpraviti oziroma da bodo odpravljene.
Brez omejevanja prej navedenega niti Družba niti kateri koli njen ponudnik ne daje nobenih zagotovil, izrecnih ali implicitnih: (i) glede delovanja ali razpoložljivosti Storitve ali glede informacij, vsebin, gradiv ali proizvodov v njej; (ii) da bo Storitev brez prekinitev ali napak; (iii) glede točnosti, zanesljivosti ali ažurnosti katerih koli informacij ali vsebin, ki so na voljo prek Storitve.
V nekaterih jurisdikcijah izključevanje določenih vrst jamstev ali omejevanje veljavnih zakonskih pravic potrošnika ni dovoljeno, zato lahko nekatere ali vse zgoraj naštete izključitve in omejitve za Vas ne veljajo. V tem primeru veljajo v tem oddelku navedene izključitve in omejitve v največji meri, ki je izvršljiva po veljavni zakonodaji.

Avtorska pravica
Analysis Adria ima nekaj avtorskih pravic za določene instrumente in proizvode, ki so objavljeni na Spletnem mestu. Uporaba tega Spletnega mesta vam ne daje pravice do uporabe ali izkoriščanja kakršnih koli avtorskih pravic, ki so objavljene na njem.

Veljavno pravo
Te Splošne pogoje in vašo uporabo Storitve urejajo zakoni Države, brez upoštevanja njenih kolizijskih pravil. Za vašo uporabo Aplikacije lahko veljajo tudi drugi lokalni, državni, nacionalni ali mednarodni zakoni.

Reševanje sporov
Strinjate se, da boste morebitne pomisleke ali spore v zvezi s Storitvijo najprej poskušali rešiti neformalno, tako da boste stopili v stik z Družbo.

Za uporabnike iz EU
Če ste potrošnik iz Evropske unije, za vas veljajo vse obvezne določbe zakonov države, katere rezident ste.

Ločitvena klavzula in opustitev

Ločitvena klavzula
Če se katera koli določba teh Pogojev šteje za neizvršljivo ali neveljavno, se takšna določba spremeni in razlaga tako, da izpolnjuje cilje te določbe v največji meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, preostale določbe pa ostanejo še naprej v celoti veljavne.

Opustitev
Razen če je tukaj določeno drugače, neuveljavljanje pravice ali opustitev zahteve za izpolnitev obveznosti iz teh Pogojev ne bo vplivalo na zmožnost stranke, da uveljavlja to pravico ali da zahteva takšno izpolnitev kadar koli kasneje, niti ne bo opustitev kršitve pomenila opustitve katere koli nadaljnje kršitve.

Razlaganje prevoda

Ti Splošni pogoji so morda bili prevedeni, če smo Vam jih dali na voljo v naši Storitvi. Strinjate se, da bo v primeru spora prevladalo slovensko besedilo.

Spremembe teh Splošnih pogojev

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadar koli spremenimo ali zamenjamo te Pogoje. Če je sprememba bistvena, se bomo potrudili, da Vas bomo obvestili vsaj 30 dni pred začetkom veljavnosti novih pogojev. Kaj se šteje za bistveno spremembo, bomo določili po lastni presoji.
Če nadaljujete z dostopom do naše Storitve ali z njeno uporabo po uveljavitvi teh sprememb, se strinjate, da Vas zavezujejo spremenjeni pogoji. Če se ne strinjate z novimi pogoji, delno ali v celoti, nehajte uporabljati spletno mesto in Storitev.

Stik z nami

Če imate kakršna koli vprašanja o teh Splošnih pogojih, nam pišite na:

  • elektronski naslov: adriainfo@analysisadria.si